milling
  • עבודות לכל סוגי כרסום וציוד כבד
  • כרסום כל סוגי אזמלים לפטישי חציבה
  • יישור כל סוגי השטחים לפלטות הדפטרים
  • ייצור גלגלי שיניים בכל קוטר
  • ייצור כל סוגי קיילים לפי אורך עד 470 מ”מ
  • ייצור כמויות