regrets
  • ייצור כל סוגי הפינים והבוקסות לכל סוגי הברגים
  • חרטות קטרים גדולים עד 2 מטר
  • חרטות צירים גדולים עד אורך 4
  • מטר חרטות פלנשים גדולים עד קוטר 3 מטר
  • עבודות לכל סוגי חרטות לציוד כבד
  • עבודת חרטות מדויקת
  • ייצור כמויות
  • תיקון וחידוש הברגות